top of page

Privacyverklaring

De bescherming van je persoonsgegevens is belangrijk voor ons.

Deze privacyverklaring bied je gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van je persoonsgegevens door deMens.nu.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze privacyverklaring is je te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken. De redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen. Hoelang we ze bewaren en hoe je jouw rechten kan uitoefenen.

Kernpunten van onze privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor je privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort tot AVG, gemeenzaam bekend onder de naam 'GDPR').

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring:

 • verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkele die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

 • identificatiegegevens: naam, identiteitskaartnummer, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, foto, ...)

 • contactgegevens: adres, e-mailadres, telefoonnummer, ...)

De gegevens die we verzamelen gebruiken we alleen voor doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben verkregen.

Van de persoon die bij ons morele bijstand of vrijzinnig humanistische dienstverlening zoeken (o.m. plechtigheden, gesprekken over levensvragen en zelfbeschikking) bewaren wij de volgende gegevens:

 • identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer

 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 • gezinsgegevens: burgerlijke staat, naam partner, huwelijksdatum, kinderen en personen ten laste

 • beroeps- en opleidingsgegevens: werkgever, functie, diploma, ...

 • juridische en maatschappelijke gegevens: wilsverklaringen

 • gedragsgegevens: gegevens met betrekking tot je gewoontes en voorkeuren: deelname aan evenementen en activiteiten, hobby's, sport, gebruik van media en communicatiemiddelen

 • overtuigingen: levensbeschouwelijke overtuiging, stemvoorkeur, politieke functies

 • beeld en geluid: foto's, geluidsopnames

De gegevens die wij gebruiken zijn gegevens die jij ons rechtstreeks hebt bezorgd, of gegevens die wij verkregen hebben via één van volgende bronnen, om onze database te verifiëren of aan te vullen:

 • publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties vb. het Belgisch Staatsblad

 • websites/sociale media pagina's die informatie bevatten die je zelf hebt publiek gemaakt vb. je eigen website of social media pagina

 • databanken die door derde partijen publiek gemaakt werden

 • bevriende verenigingen aan wie je de toelating hebt gegeven om je gegevens te delen met ons

Waarom en op welke basis gebruiken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door deMens.nu enkel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten - uitvoering van een overeenkomst of de bijschriften ervan;

 • het versturen van tijdschriften, nieuwsbrieven, informatie over de werking, uitnodigingen, zowel op papier als elektronisch;

 • het beantwoorden aan wettelijke verplichtingen - boekhouding, fiscaliteit, personeelsbeheer, ...;

 • het bekomen van subsidiëring door de overheid - wettelijk verplicht:

 • het verstrekken van morele bijstand of vrijzinnig humanistische dienstverlening

Wij gebruiken je persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip van het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie vb. boekhouding, personeelsbeheer.

Je inschrijving als vrijwilliger, als deelnemer aan één van onze activiteiten, als abonnee van ons tijdschrift of één van onze nieuwsbrieven, of als geïnteresseerde aan onze werking is een overeenkomst. Je geeft hierbij expliciet je toestemming om gegevens die je ons verstrekt te mogen verwerken.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, en ook om:

 • je ons tijdschrift of onze nieuwsbrieven toe te sturen;

 • je te informeren over onze werking;

 • je uit te nodigen op onze activiteiten en vergaderingen,

 • je informatie te verstrekken over onze producten en diensten;

 • je te helpen en je vragen te beantwoorden.

Wij gebruiken je persoonsgegevens om onze producten of diensten te kunnen ontwikkelen en aanbieden, om ons risicobeheer te verbeteren en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:

 • IT-beheer, inclusief infrastructuurbeheer vb. gedeelde platforms, bedrijfscontinuïteit en IT-beveiliging;

 • het opstellen van statistieken, tests en modellen voor onderzoek en ontwikkeling. We verwerken je persoonsgegevens ook zorgvuldig tot op het punt waarop ze niet langer aan je kunnen gelinkt worden, ten einde inzichten te creëren in de wijze waarop we onze doelgroepen bereiken.

 • het personaliseren van ons aanbod via:

  • het verbeteren van de kwaliteit van onze producten of diensten;​

  • het voeren van promotie voor producten of diensten die aansluiten bij jouw doelgroep.

Dit doen wij door:

 • het segmenteren van geïnteresseerden en cliënten in doelgroepen

 • het verwerken van je interesses op basis van het gebruik van onze producten en diensten of je deelnames aan activiteiten

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij onder andere gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving vb. webhosting;

 • het verzorgen van IT-infrastructuur o.a. IT hardware, netwerk, ...;

 • het verzorgen en verspreiden van tijdschriften, nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • het uitvoeren van financiële transacties vb. bij de bank;

 • het uitvoeren van boekhouding en verzekeringsbeheer;

 • het voeren van loonadministratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij deze de AVG-verordening toepassen en dit door de EU is toegelaten.

Hoelang houden wij je persoonsgegevens bij?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Wij zullen je persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor het faciliteren van abonnementenbeheer, evenementenbeheer en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heb je recht op:

 • inzage: je kan informatie krijgen over de verwerking van je persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens;

 • rectificatie: als je meent dat je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn; kan je vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast;

 • beperking: je kan de beperking van je verwerking van je persoonsgegevens vragen;

 • bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens om redenen die verband houden met je specifieke interesses;

 • intrekken van je toestemming: als je jouw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken;

 • gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Als je één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan je ons via één van de volgende kanalen contacteren:

Om te voorkomen dat iemand anders dan jezelf je gegevens zou opvragen, wijzigen of wissen, vragen we je in dit geval om je te legitimeren, bijvoorbeeld door een scan/kopie van je identiteitskaart mee te sturen, zodat wij je kunnen identificeren.

bottom of page